No.4 SBD: 012
Điểm bình chọn: 445
SBD: 020
Điểm bình chọn: 2,356
SBD: 053
Điểm bình chọn: 2,509
SBD: 122
Điểm bình chọn: 1,321
No.5 SBD: 051
Điểm bình chọn: 277
No.6 SBD: 085
Điểm bình chọn: 220
No.7 SBD: 018
Điểm bình chọn: 104
No.8 SBD: 064
Điểm bình chọn: 68
No.9 SBD: 042
Điểm bình chọn: 65
No.10 SBD: 072
Điểm bình chọn: 60
No.11 SBD: 069
Điểm bình chọn: 44
No.12 SBD: 028
Điểm bình chọn: 30
No.13 SBD: 009
Điểm bình chọn: 26
No.14 SBD: 019
Điểm bình chọn: 19
No.15 SBD: 125
Điểm bình chọn: 19
No.16 SBD: 077
Điểm bình chọn: 13
No.17 SBD: 005
Điểm bình chọn: 13
No.18 SBD: 044
Điểm bình chọn: 11
No.19 SBD: 014
Điểm bình chọn: 10
No.20 SBD: 024
Điểm bình chọn: 9
No.21 SBD: 001
Điểm bình chọn: 6
No.22 SBD: 025
Điểm bình chọn: 1
No.23 SBD: 033
Điểm bình chọn: 1
No.24 SBD: 045
Điểm bình chọn: 1